Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden - Avonturenboerderij.nl

Aanvaarding

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin opgenomen zijn of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Avonturenboerderij Molenwaard te allen tijde gewijzigd worden. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website, zijn eigendom van Avonturenboerderij Molenwaard, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat dit alleen gebeurt voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde 'copyright-vermelding' in alle kopieën op te nemen: Copyright Avonturenboerderij Molenwaard. Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus onder meer verboden om:

 1. een kopie van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken voor commerciële doeleinden en
 2. (een gedeelte van) de website op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of andere website).

Inhoud 

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Avonturenboerderij Molenwaard geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Avonturenboerderij Molenwaard wijst nadrukkelijk elke garantie van de hand.

Schade 

In geen geval is Avonturenboerderij Molenwaard voor enige directe of indirecte gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verbandhoudende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Avonturenboerderij Molenwaard in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Links 

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Avonturenboerderij Molenwaard. Avonturenboerderij Molenwaard is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Avonturenboerderij Molenwaard heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Avonturenboerderij Molenwaard de inhoud van die website zou onderschrijven.

Verstrekte informatie en materiaal 

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderzins onrechtmatig is.

Persoonsgegevens 

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de privacyverklaring. Klik hier voor de privacyverklaring.

Algemene voorwaarden schoolreisjes

 • Wijzigingen van het aantal leerlingen en/of begeleiders dienen uiterlijk 7 dagen voor het bezoek aan Avonturenboerderij Molenwaard gemaild te worden naar: schoolreisje@avonturenboerderij.nl en worden enkel aan de kassa op de dag zelf verrekend.
 • Wijzigingen voor de horeca dienen uiterlijk 7 dagen voor het bezoek aan Avonturenboerderij Molenwaard gemeld te worden, anders zijn hier kosten aan verbonden. U kunt de wijzigingen mailen naar: schoolreisje@avonturenboerderij.nl.  Diëten en allergieën moeten ook uiterlijk 7 dagen voor het bezoek doorgegeven zijn per mail.
 • Bij slecht weer mag de schoolreis worden omgeboekt. Dit kan tot 3 dagen voor het bezoek aan Avonturenboerderij Molenwaard. Annuleren is niet mogelijk. 
 • Bij annulering van het schoolreisje of onderdelen hiervan worden de volgende kosten doorberekend:
  • Tot 10 maanden voor aanvang van het schoolreisje: 0 % van de reserveringswaarde
  • Tot 1 maand voor aanvang van het schoolreisje: 50 % van de reserveringswaarde
  • Tot 1 week voor aanvang van het schoolreisje: 75 % van de reserveringswaarde
  • Minder dan een week voor aanvang van het schoolreisje: 100 % van de reserveringswaarde

Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over deze website van Avonturenboerderij Molenwaard kunt u contact opnemen met:

Avonturenboerderij Molenwaard
Polderweg Oost 5
2973 AN Molenaarsgraaf

KvK-nr.: 68690959
Telefoonnr.: +31 (0) 184 784 111

Tenslotte

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Dordrecht.

Vragen over de gebruiksvoorwaarden kunt u ook aan ons stellen door het invullen van ons contactformulier.