Parkreglement

Beleef, leer, speel en ontdek! Bij Avonturenboerderij Molenwaard is het onze bedoeling om u, als gast,
een onvergetelijk dagje uit te bezorgen in ons park. Om uw bezoek en dat van onze andere gasten zo
aangenaam mogelijk te maken en omdat het welzijn van onze dieren zeer belangrijk is, zijn deze regels en richtlijnen opgesteld. Met het betreden van het park gaat u, als gast, akkoord met dit reglement.

1. Toepasselijkheid

1.1 Dit parkreglement ligt bij de kassa van Avonturenboerderij Molenwaard ter inzage, wordt kosteloos op verzoek toegezonden en is te raadplegen via www.Avonturenboerderij.nl.
1.2 Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Avonturenboerderij Molenwaard zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de gasten zijn gehouden.
1.3 Onder ‘het (park)terrein’ wordt in dit reglement tevens begrepen de horecagelegenheden, de parkeerplaatsen en overige locaties op Avonturenboerderij Molenwaard.

2. Algemeen

2.1 Avonturenboerderij Molenwaard behoudt zich altijd het recht voor de gast, bij overtreden van dit reglement of indien zij noodzakelijk acht, van het park te verwijderen. Bij Avonturenboerderij
Molenwaard geldt geen geld-terug-regeling.
2.2 Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het parkterrein is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van Avonturenboerderij Molenwaard is verkregen.
2.3 Het uitdragen van (geloofs)overtuigingen of het houden van demonstraties op het parkterrein is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van Avonturenboerderij Molenwaard is verkregen.
2.4 Gedurende het verblijf op het parkterrein dient u zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen.
2.5 Roken is niet toegestaan op het parkterrein, uitgezonderd de daartoe aangewezen locaties.
2.6 De ingangen, uitgangen en nooduitgangen van de verschillende gebouwen op het parkterrein mogen door geen enkel voorwerp belemmerd worden.
2.7 Het is niet toegestaan gebieden te betreden buiten de aangegeven looproutes, paden, pleinen en/of picknickplaatsen. Dit om de natuur en de leefgebieden van onze dieren te respecteren.
2.8 Het is niet toegestaan om aan de planten, bloemen, bomen en struiken te zitten.
2.9 Het is niet toegestaan te zwemmen of te baden in de vijvers, meren en sloten van Avonturenboerderij Molenwaard.
2.10 Het is toegestaan om honden aangelijnd mee te nemen op het parkterrein. Het is niet toegestaan om honden mee te nemen in alle activiteiten, de dierenverblijven, het Fien & Teun Theater, het openluchttheater en de eetgelegenheden. Honden mogen nooit alleen worden gelaten. Als eigenaar/begeleider van de hond dient u ervoor te zorgen dat de hond het parkterrein niet beschadigt of bevuilt. U dient de uitwerpselen van uw hond op te ruimen en de plaats waar de hond zijn behoeften heeft gedaan netjes achter te laten.
2.11 Het moedwillig lawaai maken en hoorbaar gebruik van radio’s, recorders en andere geluidsdragers is niet toegestaan. Indien sprake is van moedwillig lawaai zijn onze medewerkers bevoegd de geluidsdrager in beslag te nemen.

3. Parkeren

3.1 Op de parkeerplaats gelden de algemene verkeersregels. Om storingen in het verkeer te voorkomen, dient u de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen. Het is niet toegestaan uw motorvoertuig op een andere plaats te parkeren dan onze medewerkers hebben aangegeven. Mocht u de verkeersregels en/of aanwijzingen niet of slecht opvolgen, dan zijn wij gerechtigd uw motorvoertuig op uw risico en op uw kosten van het terrein te verwijderen.
3.2 U kunt de parkeerplaats enkel op- en afrijden via de daartoe voorziene, duidelijk aangeduide route. Op de parkeerplaats is de snelheid beperkt tot 10 km/u en hebben voetgangers altijd voorrang.
3.3 Auto’s dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein van Avonturenboerderij Molenwaard in de aangegeven vakken; (brom)fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling.
3.4 Wilt u ervoor zorgen dat uw motorvoertuig goed is afgesloten en dat u geen kostbare goederen in uw voertuig laat liggen.
3.5 Het is verboden personen en/of dieren in uw motorvoertuig achter te laten.
3.6 Het parkeren van uw motorvoertuig op de parkeerplaats van Avonturenboerderij Molenwaard dan wel buiten het parkterrein geschiedt geheel op eigen risico. Avonturenboerderij Molenwaard is in geen geval verantwoordelijk voor geleden schade. Ook niet in bij inbraak, diefstal, extreme weersomstandigheden of andere buitengewone gebeurtenissen.
3.7 De parkeerplaats kunt u enkel verlaten met een parkeermunt. Deze is bij de kassa verkrijgbaar.

4. Toegang

4.1 Betreding van het terrein geschiedt op eigen risico.
4.2 Kinderen jonger dan 10 jaar mogen het parkterrein uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.
4.3 Toegang tot het parkterrein is slechts toegestaan met een geldig entreebewijs of abonnement. Het recht op toegang eindigt bij het verlaten van het terrein. Alleen in bijzondere gevallen die zijn overlegd met één van onze kassamedewerkers, mag u het parkterrein weer opnieuw betreden.
4.4 Uw entreebewijs of abonnement is alleen geldig op de dag van afgifte of voor de periode die daarop staat aangegeven.
4.5 Indien u in het bezit bent van een entreebewijs of abonnement, bestaat onder geen enkel beding een geld-terug-regeling.
4.6 De geldigheidsduur van het entreebewijs of abonnement voor een bepaalde tijd en/of datum kan niet worden verlengd. Wel kan een nieuw entreebewijs of abonnement worden aangeschaft.
4.7 Nadrukken en verhandelen van waardepapieren, bijvoorbeeld entreebewijzen of kortingsbonnen, is verboden. Hier zal aangifte van worden gedaan. Indien waardepapieren worden doorverkocht, zullen deze door onze medewerkers ongeldig worden gemaakt.
4.8 Entreebewijzen en/of abonnementen blijven eigendom van Avonturenboerderij Molenwaard. Ze kunnen worden ingenomen indien de bezitter zich onbehoorlijk gedraagt of in strijd handelt met dit  reglement.
4.9 Toegang tot het park is voorbehouden aan voetgangers, met uitzondering van een rolstoel, kinderwagen of scootmobiel. (Loop)fietsen, skeelers, steps, skateboards of andere voertuigen zijn niet toegestaan. Avonturenboerderij Molenwaard kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging van rolstoelen, kinderwagens of scootmobielen op het parkterrein. De  snelheid van een scootmobiel moet beperkt zijn tot maximaal 5 km/u.
4.10 Avonturenboerderij Molenwaard behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of -tijden gedurende het seizoen te wijzigen, en eventueel de toegang tot het parkterrein te beperken tot bepaalde groepen.
4.11 Avonturenboerderij Molenwaard is bevoegd (een) gedeelte(n) van het terrein te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan zijn gasten gehouden te zijn.
4.12 Het is voor iedereen verboden om zich buiten openingstijden op te houden op het parkterrein.
4.13 Het is niet toegestaan op of over muren en omheiningen te klimmen.
4.14 In verband met de veiligheid van zijn gasten behoudt Avonturenboerderij Molenwaard zich het recht voor om zijn deuren te sluiten bij grote bezoekersaantallen. Dit geldt ook voor abonnementhouders. Indien u reeds in het bezit bent van een geldig entreebewijs op deze desbetreffende datum, dan geldt de regeling dat entreebewijzen kunnen worden omgezet naar een andere datum, in hetzelfde seizoensjaar, naar keuze. Avonturenboerderij Molenwaard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gemaakte reiskosten.
4.15 Uw entreebewijs en/of uw abonnement dient u tijdens uw verblijf op het parkterrein goed te bewaren en op verzoek van een van onze medewerkers te tonen. Dit kan betekenen dat hoofddeksels, zonnebril of andere gezichtsbedekkende kleding tijdelijk afgedaan moeten worden. De persoonlijke levenssfeer wordt hierbij uiteraard gerespecteerd.

5. Veiligheid en aansprakelijkheid

5.1 U, als ouder of begeleider van kinderen of groepen, bent verantwoordelijk voor diegenen die onder uw leiding het parkterrein bezoeken. Ouders en begeleiders (dan wel de betreffende instelling) zijn aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door mensen die aan hen zijn toevertrouwd.
5.2 Avonturenboerderij Molenwaard is niet aansprakelijk voor een ongeval, verlies, schade of diefstal. Bij diefstal zal altijd contact worden opgenomen met de politie.
5.3 U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen bezittingen. Gasten dienen op het terrein gevonden voorwerpen af te geven aan onze medewerkers. Verloren voorwerpen worden maximaal twee maanden bewaard.
5.4 Indien u schade of letsel wordt berokkend, dan dient u dit vóór vertrek bij de kassa kenbaar te maken.  Avonturenboerderij Molenwaard is niet meer aansprakelijk indien de melding plaatsvindt na het verlaten van het park.
5.5 Het is voor onze medewerkers toegestaan om uw jas(sen)/tas(sen) in te zien.
5.6 Avonturenboerderij Molenwaard wijst u erop dat er op het terrein sprake is van cameratoezicht ter bescherming van uw en onze veiligheid en eigendommen.
5.7 Voor uw en onze veiligheid dient u de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.
5.10 Bij moeilijkheden met een groep behoudt Avonturenboerderij Molenwaard zich het recht voor de volledige groep de toegang tot het parkterrein te ontzeggen.
5.11 Personen die onder invloed van alcohol of verdovende middelen zijn, dan wel handelen of in het bezit zijn van verdovende middelen, wordt de toegang tot het terrein geweigerd dan wel ontzegd zonder dat zij aanspraak maken op een geld-terug-regeling.
5.12 Baldadigheid en/of vernieling, fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag ten aanzien van andere gasten en/of medewerkers van Avonturenboerderij Molenwaard wordt niet getolereerd. Gasten die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, worden onmiddellijk van het  terrein verwijderd. De politie kan hierbij ingeschakeld worden.
5.13 Het dragen van vuurwerk, wapens, messen of andere gevaarlijke voorwerpen/materialen is verboden. Avonturenboerderij Molenwaard behoudt zich het recht voor de bezitter hiervan van het terrein te verwijderen, eventueel in samenwerking met de politie.
5.14 Afval dient in de op het terrein aanwezige afvalbakken/containers gedeponeerd te worden of te
worden meegenomen.
5.15 U dient de brandweervoorschriften en -aanduidingen van de externe hulpdiensten en onze medewerkers altijd op te volgen. Het is verboden om vuur te maken.
5.16 Ons terrein wordt zorgvuldig onderhouden. Indien u toch geconfronteerd wordt met een onveilige situatie en/of schade, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij een van onze medewerkers. Ook in geval u zelf ongewild schade veroorzaakt, verzoeken wij u dit bij een van onze medewerkers te melden voordat u het terrein verlaat.

6. Activiteiten, entertainment en shows

6.1 Het gebruik van alle activiteiten op het terrein, waaronder speeltoestellen en waterspeelplekken, geschiedt geheel voor eigen risico. Avonturenboerderij Molenwaard is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik.
6.2 De door het park aangestelde medewerker is verantwoordelijk voor de activiteit of show waar  hij/zij tewerkgesteld is. U dient zich altijd te houden aan de instructies die door deze medewerker(s) gegeven worden. Het Fien & Teun Theater, het openluchttheater en de ruimtes van diverse activiteiten op het terrein hebben een maximale capaciteit die wegens veiligheidsredenen niet overschreden mag worden. Indien de capaciteit van de theaters en andere ruimtes dreigt overschreden te worden, hebben onze medewerkers het recht bijkomende gasten voor de betreffende voorstelling of activiteit de toegang te weigeren. In deze situatie(s) geldt geen geld-terug-regeling.
6.4 Uit veiligheidsoverwegingen of bij technische storingen kunnen activiteiten en shows gedurende uw bezoek gesloten zijn. Onze medewerkers doen hun uiterste best de activiteit en/of show zo spoedig mogelijk weer open te stellen. In deze situatie(s) geldt geen geld-terug-regeling.
6.5 In geval van uitzonderlijke weersomstandigheden (o.a. harde wind, hevige regenbuien, hagelbuien en onweer) is Avonturenboerderij Molenwaard volgens de veiligheidsprocedures van de activiteiten en shows verplicht deze tijdelijk te sluiten. In deze situatie(s) geldt geen geldterug-regeling.
6.6 Gasten die voordringen in wachtrijen kunnen van het parkterrein worden verwijderd.
6.7 Bij het Fien & Teun Theater, het openluchttheater en diverse activiteiten op het terrein moeten kinderwagens worden achtergelaten op de daartoe voorziene plaatsen of op plaatsen die de doorgang niet belemmeren. Om veiligheidsredenen kunnen kinderwagens weggehaald worden. In het kader van de brandveiligheid zijn kinderwagens niet toegelaten in de theaters.
6.8 Elke gast dient het theater te verlaten na afloop van de voorstelling. Indien u de volgende voorstelling wilt bijwonen, kunt u opnieuw bij de ingang van het theater in de wachtrij gaan staan.

7. Dieren

7.1 Op het parkterrein kunt u zich in de nabijheid en op de aangegeven plaatsen tussen de dieren begeven. Avonturenboerderij Molenwaard wijst u erop dat de dieren onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen, waardoor u persoonlijk letsel of schade aan uw bezittingen kunt oplopen. Door het terrein te betreden, aanvaardt u dit risico. Avonturenboerderij Molenwaard is niet aansprakelijk voor opgelopen persoonlijk letsel of schade door onze dieren.
7.2 Het is niet toegestaan om de dieren op welke wijze dan ook te voeren; meegebracht voer dient bij  de parkingang achtergelaten te worden. Slechts op de aangegeven plaatsen op het parkterrein mogen de daar aanwezige dieren worden gevoerd met het voer wat op diverse plaatsen op het terrein verkocht wordt.
7.3 Het is niet toegestaan om de dieren op welke wijze dan ook lastig te vallen, zoals dieren optillen of achterna rennen.
7.4 Het is verplicht om dichte schoenen (geen slippers, sandalen e.a.) te dragen in het bijzijn van dieren.
7.5 Het is verboden om voorwerpen, vloeistoffen en andere artikelen in de weides, dierenverblijven en het water te gooien. Iedere verontreiniging van de bodem en het water kan levensgevaar voor onze dieren opleveren.

8. Kleding

8.1 Het is verboden om naakt of met ontbloot bovenlichaam op het terrein te verblijven. Ook bij hoge temperaturen dienen ten minste een hemd, korte broek en schoenen gedragen te worden.
8.2 De toegang tot het park kan geweigerd worden indien u ongepaste kleding draagt, die de goede sfeer van Avonturenboerderij Molenwaard schaadt.
8.3 In het kader van veiligheid of hygiëne kunnen aanvullende beperkingen met betrekking tot uw kleding opgelegd worden.

9. Hygiënische voorzieningen

9.1 Op het parkterrein zijn een aantal duidelijk aangegeven toiletten gesitueerd. Het is verboden om uw sanitaire behoefte te doen op plaatsen die daar niet voor voorzien zijn.
9.2 Kinderverzorging is verplicht op de daartoe voorziene en duidelijk aangeduide plaatsen.
9.3 Het is verboden om voorwerpen in de toiletten te werpen. Maandverbanden, luiers, luierdoekjes e.a. dienen in de sanitaire vuilnisbakken gedeponeerd te worden.

10. Horeca en winkel

10.1 Het assortiment van de diverse horeca- en winkelgelegenheden, alsook de verkoopprijs, staat duidelijk vermeld in elk verkooppunt. Over de prijzen is geen enkele discussie en/of verhaal mogelijk.
10.2 Verkochte horecaproducten/goederen worden niet meer ingeruild of teruggenomen. Eens het product/goed gekocht is, ziet de gast af van alle discussie hieromtrent. In geval van een klacht over het product/goed dient de gast dit onmiddellijk te melden aan onze medewerkers.
10.3 Een overzicht met de gebruikte ingrediënten in onze horecaproducten, met betrekking tot allergenen, kunt u voor bezoek schriftelijk opvragen via Info@Avonturenboerderij.nl. Ter plaatse kunt u meer informatie vragen aan onze horecamedewerker(s).
10.4 Het is toegestaan om uw eigen eten en drinken te nuttigen op het parkterrein, maar niet in Eeterij Molenzicht en het bijbehorende terras. Het is verboden in bulk voedsel- en/of drinkpakketten mee te nemen in het park.

11. Fotograferen en filmen

11.1 Het is toegestaan om in het park te fotograferen en te filmen, echter alleen voor eigen gebruik.
11.2 Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij Avonturenboerderij Molenwaard vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.
11.3 Het is mogelijk dat u als gast gefotografeerd of gefilmd wordt. Avonturenboerderij Molenwaard behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken. Indien u niet in beeld wilt, mijd dan de locatie(s) waar u een filmploeg en/of professionele fotograaf aan het werk ziet.

12. Overmacht

12.1 Indien Avonturenboerderij Molenwaard door overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, geldt geen geld-terug-regeling.
12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen wat in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Avonturenboerderij Molenwaard geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor het park niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, pandemie, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomstoringen, andere technische storingen en transportbelemmeringen.

13. Overige

13.1 Bij niet-naleving van één of meerdere in het parkreglement opgenomen regels staat het Avonturenboerderij Molenwaard vrij om, zonder nadere aankondiging, gasten van het park te (doen) verwijderen en/of gasten de toegang tot het park te ontzeggen. De gast maakt in dat geval geen aanspraak op restitutie en/of schadevergoeding. Dat laat evenwel onverlet dat het Avonturenboerderij Molenwaard vrijstaat om, indien zij ter zake kosten moet maken, die kosten op de gast te verhalen en/of om de eventuele (gevolg)schade, die Avonturenboerderij Molenwaard door de handelwijze van de gast heeft geleden, lijdt en/of zal lijden, op de gast te verhalen.
13.2 Klachten kunnen vóór vertrek bij de kassa van het park worden gemeld of binnen twee dagen na bezoek per mail via Info@Avonturenboerderij.nl. Avonturenboerderij Molenwaard streeft ernaar om klachten binnen vijf werkdagen na de melding af te handelen.
13.3 Op het parkreglement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.4 In alle gevallen waarin dit parkreglement niet voorziet, beslist de directie van Avonturenboerderij Molenwaard.

View in English